Уведомление за Поверително третиране на личните данни на Служители на „БОДУ“ ООД

Дата на последна актуализация: 11.12.2023

 Целта на това уведомление за поверително третиране на личните данни на кандидати за работа и на служители на „БОДУ“ ООД е да осигури прозрачност при обработването, сроковете на съхранение и другите описани, в настоящото уведомление обстоятелства, както и за правата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни и начините на упражняването им.

Кои сме ние?

„БОДУ“ ООД е българско дружество, лицензирано по Закона за частната охранителна дейност да извършва търговска дейност, насочена към опазване на живота и здравето на физическите лица, охраняване на имуществото на физическите и юридическите лица, гарантиране на максимално ниво на сигурност при транспортиране на ценни пратки и товари, осигуряване на безпрепятствено провеждане на различни по характер и вид мероприятия, охрана с технически системи за сигурност.

„БОДУ“ООД е регистритано в Агенция по вписванията с ЕИК 130068321, със седалище и адрес на управление гр. София, жк. Лозенец, ул. ,,Бигла” № 2 и се представлява от Тихомир Тотов – управител.

Как можете да се свържете с нас относно въпроси, които са свързани с обработването на личните Ви данни?

Длъжностно лице по защита на личните данни

gdpo@bodusod.bg или по телефон – 02 944 20000.

През работни дни, от 9:00 до 18:00 часа,  на адреса на дружеството гр. София, жк. Лозенец, ул. ,,Бигла” № 2А.

За целите на възникването и развитието на трудовото правоотношение с Вас, „БОДУ“ ООД е администратор на лични данни. В изпълнение на задължението ни да обработваме Вашите лични данни по законосъобразен, прозрачен и добросъвестен начин, Ви информираме за следното:

Какви лични данни обработваме?

За сключването и изпълнението на трудов договор с административен персонал:

Вашето име, ЕГН/ЛНЧ или дата и място на раждане, постоянен адрес, данни за документ за самоличност, образование, данни за контакт – телефон, адрес за кореспонденция, електроннна поща, информация за дебитна карта, банкова сметка, друга банкова или платежна информация във връзка с изплащането на възнаграждения и обезщетения по трудовото законодателство, както и всички други лични данни, които са предвидени в Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове.

За сключването и изпълнението на трудов договор персонал, работещ в Мет Кафе:

Вашето име, ЕГН/ЛНЧ или дата и място на раждане, постоянен адрес, данни за документ за самоличност, здравна книжка, образование, данни за контакт – телефон, адрес за кореспонденция, електроннна поща, информация за дебитна карта, банкова сметка, друга банкова или платежна информация във връзка с изплащането на възнаграждения и обезщетения по трудовото законодателство, както и всички други лични данни, които са предвидени в Кодекса на труда и другото приложимо законодателство.

За сключването и изпълнението на трудов договор с охранители:

Вашето име, ЕГН/ЛНЧ или дата и място на раждане, постоянен адрес, информация за гражданство, данни за документ за самоличност, данни за съдимост на лицето, данни за психическа и физическа годност, образование, данни за контакт – телефон, адрес за кореспонденция, електроннна поща, информация за дебитна карта, банкова сметка, друга банкова или платежна информация във връзка с изплащането на възнаграждения и обезщетения по трудовото законодателство, както и всички други лични данни, които са предвидени в Кодекса на труда, Закона за частната охранителна дейност и другото приложимо законодателство.

За определени длъжности могат да бъдат обработвани данни за местоположение и  видеоизображения.

Ние можем да събираме данни за съдържанието на електронна поща, писма, жалби, молби, оплаквания.

В нашите работни помещения, поставените охранителни видеокамери могат да запишат Вашето изображение. Алтернативно се осъществява мониторен контрол за спазване на трудовата дисциплина.

Служебните автомобили на „БОДУ“ ООД са оборудвани с GPS  и тяхното местоположение се проследява.

В случаите, когато е необходимо преминаване на професионално обучение се обработват Ваши лични данни, в изпълнение на специалните изисквания на закона.

Към „БОДУ“ ООД е лицензиран Център за професионално обучение (ЦПО) с номер на лиценз 201112933.

При постъпване на работа служителите подписват набор от декларации по образец.

Когато се изпраща писмена кореспонденция чрез лицензиран пощенски оператор или куриер, данните на служителят – подател се предоставят на куриерската служба за обработване на пратката и са обект на обработване на самостоятелно основание.

Чувствителни лични данни

Като работодател, ние сме длъжни да обработваме данни, свързани с Вашето здравословно състояние, както и информация, свързана с присъди и нарушения, когато това се изисква за заемане на длъжността.

Защо е необходимо обработването на личните Ви данни?

Законът изисква трудовите договори да бъдат в писмена форма.

Поради тази причина е необходимо да обработваме личните Ви данни, за да можем да встъпим във валиден договор. Това обхваща и преддоговорните ни отношения, преди постъпване на работа.

Видеоизображенията от охранителните камери се записват и преглеждат в случай на авария или противоправно действие, в съответствие с изискванията на закона, за да се гарантира Вашата сигурност и сигурността в работните помещения и автомобили.

За лицата, които осъществяват охранителна дейност са налице законови изисквания за обработване на разширен обхват от информация, съдържаща лични данни.

За охранителния състав е налице изискване за носене на униформа и служебна идентификационна карта със снимка. Данните, които се съдържат в служебната карта са две имена, ЛИН (личен идентификационен номер, който се преодставя служебно) и снимка.

За въоръжената охрана се прилагат специалните изисквания на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и подзаконовите нормативни актове.

За какви цели обработваме личните Ви данни?

Личните Ви данни се обработват за сключването и изпълнението на сключения между нас договор, сключването на задължителните застраховки (когато се изискват за съответната длъжност), целите на счетоводното отчитане, данъчното и осигурително законодателство, за целите на трудовата медицина, сключването на допълнителни споразумения и другото приложимо законодателство.

Личните Ви данни се обработват за да се гарантира Вашата сигурност и сигурността на нашите помещения.

Ваши лични данни могат да бъдат обработвани за целите на професионалното обучение и квалификация, когато е необходимо.

За обработването на Вашите лични данни за цели, различни от посочените, ще Ви бъде поискано изрично съгласие, в случай, че няма друго основание за законосъобразното им обработване.

Предаваме ли Вашите данни на трети лица?

“БОДУ“ ООД може да предаде лични данни, които се отнасят до Вас на трети лица в следните случаи:

 • При наличие на законово задължение или искане на дрържавен орган, например на НАП, НОИ, Служба по трудова медицина, Инспекция по труда, органите на МВР, НАПОО и др.
 • За обслужване на плащанията на възнаграждения, обезщетения и други;
 • При наличие на правен спор;
 • За сключване на задължителни застраховки;
 • При изпълнение на специфичните дейности по охрана при транспортирането на ценни пратки и товари;
 • За осъществяването на определени дейности е възможно личните данни на служители да бъдат предадени на контролни органи, възложители по договори за охрана, в това число и обществени поръчки и тръжни процедури, на доставчици на външни услуги или на обработващи лични данни от името на „БОДУ“ ООД при спазване на изискванията на приложимото законодателство.

Предаваме ли Вашите данни в страни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство?

“БОДУ“ ООД не предава Вашите лични данни на трети държави или международни организации.

За какъв срок обработваме Вашите лични данни?

При набиране на персонал обработваме личните ви данни от кандидатурата за срок не по-дълъг от 6 месеца от приключване на съответната кампания.

Личните Ви данни, които са свързани със сключването и изпълнението на договора между нас се обработват за срока на действие на договора и до изтичане на предвидените в закона срокове за предявяване на иск. Целта е защита на нашите общи права и законни интереси при възникване на евентуален правен спор.

Ведомостите за заплати се съхраняват за срок от 50 години години в изпълнение на специалните изисквания на закона.

Трудовите досиета се съхраняват в сроковете, определени от закона, но не по-малко от 3 години след прекратяване на трудовия договор.

Търговската и счетоводна информация се съхранява за срок от 10 години в изпълнение на специалните изисквания на закона.

Застрахователните договори се съхраняват за срок от 5 години, считано от настъпването на застрахователното събитие или от изтичане на договора.

Извършваме ли автоматизирано взимане на решения и профилиране?

“БОДУ“ ООД не извършва автоматизирано вземане на решения спрямо Вас, което да поражда правни последици, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на лични данни и/или профилиране.

Какви права имате във връзка с обработването на личните Ви данни?

 • Право на достъп Имате право да поискате информация дали обработваме лични данни свързани с Вас.
 • Право на коригиране
  Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай, че е настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни.
 • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)
  Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са необходими повече за целите, за които се обработват, ако е отпаднало основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго законово основание; ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение. След преценка на всички обстоятелства по това искане, ние можем да откажем изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за спазването на наше задължение по закон, задача от обществен интерес или при упражняването и защитата на правни претенции.Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.
 • Право на ограничаване на обработването
  Имате право да поискате ограничаване на обработването докато разглеждаме Ваше искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни. Можете да изискате ограничаване на обработването когато не искате личните Ви данни да бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции. Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от Ваша страна против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране.
 • Право на преносимост

  Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван за четене и пригоден за машинно четене формат и имате правото да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор в следните случаи:Обработването с основано на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин.При упражняване на това право прехвърлянето може да бъде извършено от нас към друг администратор само когато това е технически осъществимо.

  Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на други лица.
 • Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо Вас.
  Когато се взимат решения спрямо Вас, единствено на основа автоматизирано обработване на личните Ви данни, включително и при профилиране, имате право да възразите.Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас.

Какво ниво на сигурност осигуряваме за Вашите лични данни?

“БОДУ“ ООД е въвело подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни.

“БОДУ“ ООД е сертифицирано по ISO 27 001 за информационна сигурност.

Как мога да упражня моите права?

Можете да подадете искане, за което и да е от изброените по-горе права, лично или по пощата на адреса на дружеството чрез подаване на искане за упражняване на съответния вид право по образец, който можете да изискате от длъжностното лице по защита на данните на „БОДУ“ ООД, което е достъпно на тел: 02 944 2000  и на gdpo@bodusod.bg

Заявлението може да се подаде и по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация.

Ако желаете, можете да подадете и писмено искане свободен текст, което съдържа най-малко следното:

 1. име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или или ЛИН;
 2. описание на искането;
 3. предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;

При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.

Ние ще разгледаме Вашето искане в 30 дневен срок от получаването му като ще Ви информираме за резултата по посочения от Вас начин за комуникация. При невъзможност за спазване на указания срок, ще бъдете своевременно уведомени за причините за това.

Право на жалба

В случай, че смятате, че Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени, включително след получаването на отговор по подадено искане за упражняване на право, имате право също да подадете жалба и пред Комисия за защита на личните данни.

Актуалност и промени

Настоящото уведомление за поверителност може да бъде актуализирано от нас при настъпване на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни.

Можете да следите за евентуални промени на уебсайта на „БОДУ“ ООД в раздел „Защита на личните данни“