Уведомление за Поверително третиране на личните данни на Кандидати за работа

Дата на последна актуализация: 11.12.2023 г.

Целта на това уведомление за поверително третиране на личните данни на кандидати за работа на „БОДУ“ ООД е да осигури прозрачност при обработването, сроковете на съхранение и другите условия, при които се обработват Вашите лични данни, за Вашите права относно обработването, както и начините на упражняването им.

Кои сме ние?

„БОДУ“ООД е българско дружество, лицензирано по Закона за частната охранителна дейност да извършва търговска дейност, насочена към опазване на живота и здравето на физическите лица, охраняване на имуществото на физическите и юридическите лица, гарантиране на максимално ниво на сигурност при транспортиране на ценни пратки и товари, осигуряване на безпрепятствено провеждане на различни по характер и вид мероприятия, охрана с технически системи за сигурност.

„БОДУ“ООД е регистритано в Агенция по вписванията с ЕИК 130068321, със седалище и адрес на управление гр. София, жк. Лозенец, ул. ,,Бигла” № 2 и се представлява от Тихомир Тотов – управител.

 • имейл office@bodusod.bg
 • телефони:
  • 02 944 2000
  • 02 946 1000
  • 0700 15 555

Как можете да се свържете с нас относно въпроси, които са свързани с обработването на личните Ви данни?

Длъжностно лице по защита на личните данни –  gdpo@bodusod.bg или по телефона на 02 944 2000

През работни дни, от 9:00 до 18:00 часа, на адреса на дружеството гр. София, жк. Лозенец, ул. ,,Бигла” № 2А.

За целите на набирането на персонал, „БОДУ“ ООД е администратор на лични данни. В изпълнение на задължението ни да обработваме Вашите лични данни по законосъобразен, прозрачен и добросъвестен начин, Ви информираме за следното:

Какви лични данни обработваме?

При набирането на административен персонал:

Вашето име, ЕГН/ЛНЧ или дата и място на раждане, образование, професионална квалификация, професионален опит, данни за контакт – телефон, адрес за кореспонденция, електроннна поща други данни, съдържащи се във Вашата професионална автобиография.

При набирането на персонал, работещ в Мет Кафе:

Вашето име, ЕГН/ЛНЧ или дата и място на раждане, образование, професионална квалификация, професионален опит, данни за контакт – телефон, адрес за кореспонденция, електроннна поща други данни, съдържащи се във Вашата професионална автобиография.

При набирането на охранители, ние обработваме лични данни, включващи:

Вашето име, ЕГН/ЛНЧ или дата и място на раждане, образование, професионална квалификация, професионален опит, данни за контакт – телефон, адрес за кореспонденция, електроннна поща други данни, съдържащи се във Вашата професионална автобиография.

В Закона за частната охранителна дейност са предвидени специални изисквания за назначаването на охранители, поради което в хода на кампанията могат да бъдат изискани данни свързани с Вашето гражданство, физическо и психическо здраве, данни за присъди и нарушения и др.

Внимание! Ако след приключила кампания за набиране на персонал сте преминали успешно всички етапи и Ви е предложено сключване на трудв договор с БОДУ, ще бъдат изискани допълнителни документи, съгласно приложимото законодателство.

Когато сте посетили наш офис за провеждане на интервю или събеседване, имайте предвид, че в голяма част от офисите ни е инсталирано видеонаблюдение и Вашето изображение може да бъде записано. Обектите под видеонаблюдение са обозначени съгласно Закона за частната охранителна дейност.

Ние можем да събираме данни за съдържанието на електронна поща, писма, жалби, молби, оплаквания.

В случаите, когато е необходимо преминаване на професионално обучение се обработват Ваши лични данни, в изпълнение на специалните изисквания на закона.

Към „БОДУ“ ООД е лицензиран Център за професионално обучение (ЦПО) с номер на лиценз 201112933.

При постъпване на работа служителите подписват набор от декларации по образец.

Когато се изпраща писмена кореспонденция чрез лицензиран пощенски оператор или куриер, данните на получателя се предоставят на куриерската служба за обработване на пратката и са обект на обработване на самостоятелно основание.

Чувствителни лични данни

В първоначалните етапи на набирането на кандидатури не обработваме чувствителни данни – за здравословно състояние, гражданство (етнически произход), както и данни за присъди и нарушения. Преди сключването на трудов договор или отправянето на предложение за сключване на трудов договор, ние сме длъжни да обработваме данни, свързани с Вашето здравословно състояние, както и информация, свързана с присъди и нарушения, когато това се изисква за заемане на длъжността.

Защо е необходимо обработването на личните Ви данни?

За да можем да извършим процедурата по набиране и подбор на персонал, ние трябва да оценим личните и професионални качества на кандидатите за работа. В допълнение, ако Ви е предложено сключването на трудов договор, законът ни задължава да съберем определени данни за тази цел. Това обхваща и преддоговорните ни отношения, преди постъпване на работа.

Видеоизображенията от охранителните камери се записват и преглеждат в случай на инцидент или противоправно действие, в съответствие с изискванията на закона, за да се гарантира Вашата сигурност и сигурността в работните помещения и автомобили.

За лицата, които осъществяват охранителна дейност са налице законови изисквания за обработване на разширен обхват от информация, съдържаща лични данни.

За какви цели обработваме личните Ви данни?

Личните Ви данни се обработват за целите на набирането на персонал при съблюдаване на приложимото законодателство за частната охранителна дейност и закона за защита на личните данни.

Във връзка с инсталираното видеонаблюдение в нашите офиси, когато сте ги посетили във връзка с провеждане на събеседване или интервю, личните Ви данни се обработват за да се гарантира Вашата сигурност и сигурността на нашите помещения.

Ваши лични данни могат да бъдат обработвани за целите на професионалното обучение и квалификация, когато е необходимо.

Предаваме ли Вашите данни на трети лица?

“БОДУ“ ООД може да предаде лични данни, които се отнасят до Вас на трети лица в следните случаи:

 • При наличие на законово задължение или искане на дрържавен орган, например на НАП, НОИ, Служба по трудова медицина, Инспекция по труда, органите на МВР, НАПОО и др.
 • При наличие на правен спор;
 • За осъществяването на определени дейности е възможно личните данни на служители да бъдат предадени контролни органи, на доставчици на външни услуги или на обработващи лични данни от името на „БОДУ“ ООД при спазване на изискванията на приложимото законодателство.
 • Когато използвате платформата на Jobs.bg имайте предвид, че те са администратор или обработващ лични данни и обработват личните Ви данни на самостоятелно основание. Условията, при които Jobs.bg обработват лични данни са достъпни на техния сайт и сте се запознали с тях в момента на регистрацията и преди подаването на кандидатурата ви.

Предаваме ли Вашите данни в страни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство?

“БОДУ“ ООД не предава Вашите лични данни на трети страни или международни организации.

За какъв срок обработваме Вашите лични данни?

При набиране на персонал обработваме личните Ви данни от кандидатурата за срок не по-дълъг от 6 месеца от приключване на съответната кампания.

Записите от охранителни камери (когато такива се записват) се съхраняват в максимален срок от два месеца.

Извършваме ли автоматизирано взимане на решения и профилиране?

“БОДУ“ ООД не извършва автоматизирано вземане на решения спрямо Вас, което да поражда правни последици, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на лични данни и/или профилиране.

Какви права имате във връзка с обработването на личните Ви данни?

 • Право на достъп

Имате право да поискате информация дали обработваме лични данни свързани с Вас.

 • Право на коригиране

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай, че е настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни.

 • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са необходими повече за целите, за които се обработват, ако е отпаднало основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго законово основание; ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение.

След преценка на всички обстоятелства по това искане, ние можем да откажем изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за спазването на наше задължение по закон, задача от обществен интерес или при упражняването и защитата на правни претенции.

Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.

 • Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничаване на обработването докато разглеждаме Вашето искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни. Можете да изискате ограничаване на обработването когато не искате личните Ви данни да бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции. Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от Ваша страна против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране.

 • Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван за четене и пригоден за машинно четене формат и имате правото да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор, ако обработването е основано на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин.

При упражняване на това право прехвърлянето може да бъде извършено от нас към друг администратор само когато това е технически осъществимо.

Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.

Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на други лица.

 • Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо Вас.

Когато се взимат решения спрямо Вас, единствено на основа автоматизирано обработване на личните Ви данни, включително и при профилиране, имате право да възразите.

Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас.

Какво ниво на сигурност осигуряваме за Вашите лични данни?

“БОДУ“ ООД е въвело подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни.

“БОДУ“ ООД е сертифицирано по ISO 27 001 за информационна сигурност.

Как мога да упражня моите права?

Можете да подадете искане, за което и да е от изброените по-горе права, лично или по пощата на адреса на дружеството чрез подаване на искане за упражняване на съответния вид право по образец, който можете да изискате от длъжностното лице по защита на данните на „БОДУ“ ООД, което е достъпно на тел: 02 944 2000 и на gdpo@bodusod.bg.

Заявлението може да се подаде и по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация.

Ако желаете, можете да подадете и писмено искане свободен текст, което съдържа най-малко следното:

 1. име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или или ЛИН;
 2. описание на искането;
 3. предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;

При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.

Ние ще разгледаме Вашето искане в 30 дневен срок от получаването му като ще Ви информираме за резултата по посочения от Вас начин за комуникация. При невъзможност за спазване на указания срок, ще бъдете своевременно уведомени за причините за това.

Право на жалба

В случай, че смятате, че Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени, включително след получаването на отговор по подадено искане за упражняване на право, имате право също да подадете жалба и пред Комисия за защита на личните данни.

Актуалност и промени

Настоящото уведомление за поверителност може да бъде актуализирано от нас при настъпване на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни.