07001 55 55

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КЛИЕНТИТЕ<br> НА „БОДУ“ ООД В СИЛА ОТ 25 МАЙ 2018

Кои сме ние?

„БОДУ“ООД е българско дружество, лицензирано по Закона за частната охранителна дейност да извършва търговска дейност, насочена към опазване на живота и здравето на физическите лица, охраняване на имуществото на физическите и юридическите лица, гарантиране на максимално ниво на сигурност при транспортиране на ценни пратки и товари, осигуряване на безпрепятствено провеждане на различни по характер и вид мероприятия, охрана с технически системи за сигурност.

„БОДУ“ООД е регистритано в Агенция по вписванията с ЕИК 130068321, със седалище и адрес на управление гр. София, жк. Лозенец, ул. ,,Бигла” № 2и се представлява от Тихомир Тотов – управител. 

 • имейл office@bodusod.bg
 • телефони:
  • 02 944 2000
  • 02 946 1000
  • 0700 15 555

Как можете да се свържете с нас относно въпроси, които са свързани с обработването на личните Ви данни?

Длъжностно лице по защита на личните данни

dpo@bodusod.bg

През работни дни, от 9:00 до 18:00 часа,  на адреса на дружеството гр. София, жк. Лозенец, ул. ,,Бигла” № 2.

За извършваната дейност „БОДУ“ООД е администратор на лични данни. В изпълнение на задължението ни да обработваме Вашите лични данни по законосъобразен, прозрачен и добросъвестен начин, Ви информираме за следното:

Какви лични данни обработваме?

За да можем да Ви предоставим съответната услуга, ние обработваме лични данни, включващи Вашето име, ЕГН/ЛНЧ или дата и място на раждане, постоянен адрес, данни за контакт – телефон, адрес за кореспонденция, електроннна поща, информация за кредитна или дебитна карта, банкова сметка или друга банкова или платежна информация във връзка с плащанията направени към „БОДУ“ООД.

Във връзка с изпълнението на услугите ни, ние можем да събираме данни за записи на обаждания, които са направени към контактните ни центрове, съдържанието на електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания.

Когато посещавате наши офиси, поставените охранителни видеокамери се наблюдават в реално време. Записи не се съхраняват.

Защо е необходимо обработването на личните Ви данни?

Законът изисква договорите за извършване на частна охранителна дейност да бъдат в писмена форма.

Поради тази причина е необходимо да обработваме личните Ви данни, за да можем да встъпим във валиден писмен договор за предоставяне на поисканата от Вас услуга. Това обхваща и преддоговорните ни отношения, например обработване на отправено от Вас запитване, изпращане на оферта от наша страна и други подобни.

Записите от охранителните камери се записват и преглеждат в случай на авария или противоправно действие, в съответствие с изискванията на закона, за да се гарантира Вашата сигурност.

За какви цели обработваме личните Ви данни?

Личните ви данни се обработват за сключването и изпълнението на сключения между нас договор, целите на счетоводното отчитане, издаването на фактури за плащане, сключването на допълнителни споразумения за разсрочено плащане, изпълнение на специалните изисквания на Закона за частната охранителна дейност и другото приложимо законодателство.

Личните Ви данни се обработват за целите на счетоводното отчитане на „БОДУ“ ООД в изпълнение на законово задължение.

Личните Ви данни се обработват за да се гарантира Вашата сигурност и сигурността на нашите офиси.

За обработването на Вашите лични данни за цели, различни от посочените, ще Ви бъде поискано изрично съгласие, в случай, че няма друго основание за законосъобразното им обработване.

Предаваме ли Вашите данни на трети лица?

„БОДУ“ООД може да предаде лични данни, които се отнасят до Вас на трети лица в следните случаи:

 • При наличие на законово задължение или искане на дрържавен орган;
 • За обслужване на плащанията, извършени от вас;
 • При наличие на правен спор;
 • Когато за предоставяне на услугата използваме подизпълнител.

 

Предаваме ли Вашите данни в страни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство?

„БОДУ“ ООД не предава Вашите лични данни на трети страни или международни организации.

За какъв срок обработваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни, които са свързани със сключването и изпълнението на договора между нас, се обработват за срока на действие на договора и до изтичане на погасителната давност за съответния договор. Целта е защита на нашите общи права и законни интереси при възникване на евентуален правен спор.

Търговската и счетоводна информация се съхранява за срок от 10 години в изпълнение на специалните изисквания на закона.

Записите от охранителни камери не се съхраняват.

Извършваме ли автоматизирано взимане на решения и профилиране?

„БОДУ“ООД не извършва автоматизирано вземане на решения спрямо Вас, което да поражда правни последици, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на лични данни и/или профилиране.

„БОДУ“ ООД не извършва директен маркетинг. В случай, че започнем да извършваме такава дейност, тя ще бъде основана единствено на Вашето изрично искане и съгласие, което имате право да оттеглите по всяко време.

Какви права имате във връзка с обработването на личните Ви данни?

 • Право на достъп

Имате право да поискате информация дали обработваме лични данни свързани с Вас.

 

 • Право на коригиране

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай, че е настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни.

 

 • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са необходими повече за целите, за които се обработват, ако е отпаднало основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго законово основание, ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение.

 

След преценка на всички обстоятелства по това искане, ние можем да откажем изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за спазването на наше задължение по закон,задача от обществен интерес или при упражняването и защитата на правни претенции.

 

Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.

 

 • Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничаване на обработването докато разглеждаме Ваше искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни. Можете да изискате ограничаване на обработването когато не искате личните Ви данни да бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции. Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от Ваша страна против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране.

 • Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван за четене и пригоден за машинно четене формат и има правото да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор в следните случаи:

Обработването е основано на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин. 

При упражняване на това право прехвърлянето може да бъде извършено от нас към      друг администратор само когато това е технически осъществимо.

Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.

Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на други лица.

 • Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо Вас.

Когато се взимат решения спрямо Вас, единствено на основа автоматизирано обработване на личните Ви данни, включително и при профилиране имате право да възразите.

Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас.

При обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг (когато такъв се осъществява), имате право да възразите срещу такова обработване по всяко време и обработването на личните Ви данни за тази цел се прекратява.

Използваме ли „бисквитки“ за нашия уебсайт?

Нашият уебсайт не използва „бисквитки“ и чрез него не се събира лична информация, различна от тази, която ни предоставяте за разглеждане на Вашите искания, запитвания и заявки.

Какво ниво на сигурност осигуряваме за Вашите лични данни?

„БОДУ“ООД е сертифицирано с международен сертификат ISO 27 001 за сигурност на информацията.

„БОДУ“ООД е въвело подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни.

Как мога да упражня моите права?

Можете да подадете искане, за което и да е от изброените по-горе права, по електронен път чрез сайта на „БОДУ“ ООД http://www.bodusod.bg/bgили по пощата на адреса на дружеството.

Право на жалба

В случай, че смятате, че Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени, можете да подадете жалба при нас.

Имате право също да подадете жалба и пред Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел: +359 2 9153 518, ел. адрес: kzld@cpdp.bg

Актуалност и промени 

Настоящото уведомление за поверителност може да бъде актуализирано от нас при настъпване на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни.

Можете да следите за евентуални промени на уебсайта на „БОДУ“ ООД в раздел „Защита на личните данни“

Дата на последна актуализация

25 май 2018